منوی دسته بندی

قیر و گونی

پرایمر قیری آبی چیست؟

پرایمر قیری-آبی چیست؟ محصولی تک جزئی بر پایه قیر و پودرهای معدنی مخصوص است که قابلیت رقیق شدنبا آب را داشته و در هنگام اجرا از چسبندگی خوبی به سطوح…